AKCIJEODNOS I SARADNJA SKJ SA DRUGIM PARTIJAMA

U toku je rad na realizaciji akcionog programa komunista Subotice.
Zajedno sa Centrom – Tito i drugima, u toku su pripreme za svečano obeležavanje 60-togodišnjice Il. zasedanja AVNOJ-a. I to će biti deo naše aktivnosti da se realno i objektivno ocene dostignuća socijalističke i samoupravne Jugoslavije. Da se zna šta su do 1988. god. uradili, i šta su tek mogli da urade narodi i narodnosti Jugoslavije zajedno. Jer, gde smo stigli razaranjem od strane raznih nacionalizama, to nas većina već oseća.
Komunisti nikad neće odustati od borbe protiv privatizacije. SKJ u Srbiji nije protiv privatne svojine u poljoprivredi, zanatstvu, turizmu, ugostiteljstvu i trgovini – mi smo protiv protiv kapitalističke svojine i eksploatacije radničke klase. Još 2001. godine, pre usvajanja Zakona o privatizaciji, podneli smo tužbu Ustavnom sudu Srbije – da je taj zakon protivustavan – do danas nema odgovora na tu tužbu.
Privatizacije koja je u toku dovela je do pljačke radnika, do blokiranja proizvodnje, do enormnog rasta nezaposlenosti (samo u Subotici ima 20.000 nezaposlenih). Radnici gube jedno po jedno pravo a ne privilegiju, stečeno radom: pravo na upravljanje i korišćenje društvenom imovinom, pravo na rad, pravo na besplatno obrazovanje na fakultetu, pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, itd. Pridružujemo se protestima radnika protiv otimačine fabrika, na pojedinačnim primerima ćemo ukazivati na štetnosti privatizacije i donećemo program o načinu i oblicima borbe komunista u uslovima kapitalizma.
Razbijanje SKJ i klasne borbe prethodilo je razbijanju Jugoslavije: Zbog toga i mi u Subotici preduzimamo akcije, učestvujemo u dogovorima, da se komunističke i radničke partije u YU bolje povežu i zajednički sarađuju, sa mogućnošću ujedinjenja u bliskoj budućnosti. To traže od nas i mnogi građani i odnos snaga na političkoj sceni, a još više realne životne potrebe ljudi.
Dobrovoljnim prilozima mnogih građana, biblioteka u Centru – Tito – Központ broji oko 900 knjiga. Nastavljamo akciju prikupljanja knjiga (ne samo političke sadržine), a naročito njihovo organizovano korišćenje. Izabran je bibliotekar. Knjige se mogu donositi ili dobiti na korišćenje ponedeljkom od 10 – 13, utorkom sredom i četvrtkom od 17 – 20 sati, ili nam se javite telefonom, pismom, itd.
Bilo je, i danas ima, akcija protiv komunista. SO Subotica već 10 godina tuži nas sudu jer želi da nas izbaci iz poslovnih prostorija na Otvorenom univerzitetu, iako uredno plaćamo zakup i ostale troškove. Izgleda da “demokratija” podrazumeva i to da se ne poštuju ni sopstvene odluke i ugovori, jer u potpisanom i overenom sporazumu sa SO Subotica, po članu 7: “dok postoji, OK SKV u Subotici može koristiti poslovne prostorije na Radničkom (sada: Otvorenom) univerzitetu.” Tako nastupa desni centar subotice, dok grad zaostaje, proizvodnja u većini firmi stoji…
U planu je izrada dva broja biltena komunista Subotice i jednog radničkog letka.